top of page

אחד באפריל


מתן, תלמיד שלי, מסדר לפני השיעור ספרים בארון כך שיפלו על מי שפותח. איזק נופל במלכודת והספרים נופלים עליו.

מתן: 'האאאאא אחד באפריל',

איזק מסדר. השיעור מתחיל. מתן עושה את הטריק שוב. ואז מתנהל הדיון הבא:

הרב דוד: לא מקובל עלי, פתח את הארון וסדר את הספרים כך שלא יפלו

מתן: אבל הרבבבבב

הרב דוד: נו, עכשיו!

*מתן פותח את הארון וכל הספרים נופלים עליו*

הרב דוד: האאאאא! אחד באפריל!!!

*כל הכיתה על הרצפה*

55 views

 

Add More
אדמו"ר

bottom of page